Apel do mieszkańców gminy


W związku z trwającym okresem zimowym przypomina się, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełniania obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i czystości nie tylko na terenie swojej posesji, ale również do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania sopli i śniegu z dachów budynków. Powyższe obowiązki wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Konieczność utrzymania czystości na chodnikach przez właścicieli nieruchomości wynika także z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kaczory, zatwierdzonego uchwałą nr XXXII (186)2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 r. Zgodnie z ww. uchwałą za właścicieli nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jednocześnie bardzo dziękuję Mieszkańcom za poważne potraktowanie problemu i dotychczasowe działania w zakresie dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/