Dofinansowanie do podręczników szkolnych


Do 15 września 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016. W tym roku dofinansowanie obejmuje uczniów klas III szkoły podstawowej.

Pomoc będzie przysługiwać po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie. Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych dniach złożyć w gminie wniosek o to świadczenie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za 2013 r. wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku. Pomoc przysługiwać będzie również w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej (w tym przypadku należy dołączyć uzasadnienie wniosku). W przypadku uczniów klas III, V, VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum z wyjątkiem klasy I posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość udzielonej pomocy finansowej w tym roku nie przekroczy kwoty 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

Pomoc udzielana będzie na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Zwrot kosztów zakupu nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.