Dofinansowanie na restaurację zabytków


Na konserwację, restaurację lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Kaczory można uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu gminy. Wartość uzyskanej pomocy finansowej na prace przy jednym zabytku może wynieść do 50 % poniesionych nakładów, a w przypadku gdy zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac – 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała nr XVIII/125/2012, którą Rada Gminy Kaczory podjęła w dniu 27 listopada 2012 r.

O dotację może ubiegać się podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązaniowego. Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku, zawierającego projekt prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Gminy na mocy odrębnej uchwały. Kolejny krok to zawarcie umowy o udzielenie dotacji, które następuje po upływie 14 dni od podjęcia uchwały przyznającej dotację. Po zakończeniu zadania pomiot otrzymujący pomoc finansową składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Rozlicznie dofinansowania następuje do 31 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została przekazana.

. Szczegóły dotyczące wniosku, umowy o udzielenie dotacji oraz sprawozdania zainteresowani znajdą w uchwale nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 listopada 2012 r.