Gmina Kaczory przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”


W dniu 12 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie porozumień w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a niektórymi gminami z terenu Wielkopolski. Do pomocy w realizacji programu przystąpiła również Gmina Kaczory.

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a od 29 lipca 2019 r. także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚIGW. Gmina Kaczory przyjmuje wnioski o dofinansowanie i dokonuje ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Warunkiem podstawowym dla budynków istniejących jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu, a dla budynków nowo budowanych (tylko do końca 2019 r.): zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Chcąc uzyskać dofinansowanie wnioskodawca powinien zarejestrować się na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/), wypełnić  formularz PDF i przesłać elektronicznie wniosek. Wypełniony formularz PDF należy również wydrukować, podpisać i dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Kaczorach, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy urzędu, gdzie zostanie poddany wstępnej weryfikacji. W Urzędzie Gminy, w biurach numer 6 i 8 można również uzyskać więcej informacji na temat samego programu oraz otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku.

Dowiedz się więcej:

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze