Informacja dla przedsiębiorców, w związku z pytaniami przedsiębiorców, dotyczącymi pism wraz z blankietami do zapłaty kwoty 115 zł wysyłanymi


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z pytaniami przedsiębiorców, dotyczącymi pism wraz z blankietami do zapłaty kwoty 115 zł wysyłanymi przez firmę:

Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.

00-819 WARSZAWA

NIP 527-26-49-349
REGON 142841100
Numer KRS:0000379736
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

informujemy, że prośba o uregulowanie kwoty 115 zł, o której mowa w tych pismach nie ma żadnego związku z rejestracją przedsiębiorców w:

– Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

– wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Zgodnie z art. 14 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
Nr 220, poz. 1447, ze zm.) przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestracja w CEIDG nie podlega żadnej opłacie.

Wynika to z przepisów art. 29 ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku wpisu do CEIDG

Opłacie nie podlega również wpis do rejestru REGON.

Jednocześnie informujemy, że Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 jest przedsiębiorcą działającym jako spółka prawa handlowego zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379736 i nie posiada upoważnienia do prowadzenia urzędowych rejestrów.

Rejestr prowadzony przez tę spółkę nie jest rejestrem urzędowym. Jest to rejestr prowadzony w ramach działalności gospodarczej Spółki i nie ma związku z żadnym innym urzędowym rejestrem. Wpis do tego rejestru nie wynika z przepisów prawa a decyzję o umieszczeniu swoich danych w tym rejestrze każdy przedsiębiorca podejmuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Inspektor ds. księgowości podatkowe