Komunikat Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Szanowni Państwo

Dlaczego rosną stawki opłat dla mieszkańców? Ponieważ rosną koszty systemu gospodarki odpadami.
Rewolucyjne zmiany w systemie gospodarki wprowadzone przez rząd, poprzez zmianę prawa krajowego, a przede wszystkim zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku, nałożyły na gminy i związki międzygminne, w całym kraju, kolejne obowiązki skutkujące wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiany te, również w naszym Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spowodowały znaczny wzrost kosztów utrzymania całego systemu.

Jako najważniejsze czynniki generujące wzrost stawek opłat należy wskazać:
• decyzje rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej z podziałem na 5 frakcji odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, odpady zmieszane), wynikające wyłącznie z prawa krajowego i nie będące wymogiem Unii Europejskiej,
• konsekwencje wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej skutkujące ponad 193 % wzrostem liczby odbiorów z punktów odbioru odpadów, a w przypadku frakcji plastik metal i szkoło ponad 380 % wzrostem liczby wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów;
• wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą 1 tonę odpadów trafiających na składowisko – wzrost obserwowany jest na przestrzeni kilku lat, w 2015 roku opłata wynosiła120 zł, w 2018 roku już 140 zł, w 2019 roku kształtuje się na poziomie 170 zł, w roku 2020 wynosić będzie 270 zł;
• ciągle rosnące koszty zagospodarowania odpadów, koszty ich przetwarzania na instalacjach i problemy ze zbytem wydzielonego z nich surowca, nawet za odpłatnością;
• problemy ze sprzedażą zebranych surowców wtórnych, a tym samym wzrost opłat za surowiec;
• wzrost kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz wzrost kosztów paliwa;
• wzrost kosztów pracy – rosnąca płaca minimalna wymusza wzrost wynagrodzeń dla całej kadry zatrudnionej przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów;
• wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami, wnoszenie zabezpieczenia przy uzyskiwaniu zezwoleń na działalność w zakresie gospodarki odpadami, wprowadzenie obowiązkowego monitoringu wizyjnego w miejscach magazynowania odpadów, jak też inne działania Państwa spowodowane falą pożarów składowisk odpadów;
• wymuszone przepisami prawa inwestycje infrastrukturalne związane z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, z dostosowaniem zakładów gospodarki odpadami do zmieniających się wymogów technologicznych i zwiększonych wymogów przeciwpożarowych;
• ustawowe ograniczenie górnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych i przerzucanie ciężaru na mieszkańców zamieszkujących w nieruchomościach zamieszkałych;
• inne, np. elektromobilność (10% floty operatora winny stanowić pojazdy na paliwo gazowe lub prąd);
• ograniczenia limitów na instalacjach, pomimo ich znacznie większych mocy przerobowych.
Nie bez znaczenia dla wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów jest ciągle zwiększająca się masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca. Na terenie naszego Związku w roku 2018 wyniosła ona 447 kg. W sąsiednim Związku i innych gminach jest ona znacznie niższa, nawet o 25%

Wskazane czynniki bardzo znacząco wpływają na wzrost kosztów system gospodarki odpadami komunalnymi, co spowodowało, iż gminne systemy gospodarki odpadami komunalnymi przestały się bilansować. Ustawodawca jednocześnie zakazuje dopłacania do gminnych systemów z innych środków, niż wpływy z opłaty od mieszkańców. Tym samym każda próba mająca na celu pokrywanie kosztów systemu przez lokalne samorządy, zostanie uznana za istotne naruszenie prawa.

Po dokonaniu weryfikacji kosztów w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, po uwzględnieniu wspomnianych czynników zmuszeni jesteśmy wprowadzić nowe, wyższe stawki opłat.