O Gminie

Opis i informacje o gminie

Mapa Gminy

Położenie Gminy Kaczory

Gmina Kaczory jest gminą wiejską o powierzchni 150 km2, malowniczo położoną w pasie ziem nadnoteckich, w północno-zachodniej Wielkopolsce. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Kaczory, Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo. Od stolicy Wielkopolski Poznania dzieli ją 91 km, a od najbliższego międzynarodowego lotniska (Poznań – Ławica) – 93 km.

Gmina Kaczory jest bardzo dobrze skomunikowana z okolicznymi miastami: Piłą, Poznaniem, Szczecinem, Bydgoszczą, Koszalinem i Kołobrzegiem. Przez jej teren przebiegają dwie ważne trasy kolejowe: Piła – Bydgoszcz, Piła – Poznań oraz droga krajowa nr 10, łącząca Szczecin z Warszawą. Do stolicy Wielkopolski łatwo stąd dotrzeć zmodernizowaną drogą powiatową, która w miejscowości Ujście łączy się z drogą krajową nr 11. Do miasta powiatowego – Piły tutejsi mieszkańcy mają zaledwie 9 km. Niewielkie odległości dzielą gminę Kaczory także z pozostałymi ww. miastami: z Bydgoszczą (81 km), Koszalinem (154 km), Kołobrzegiem (179 km) i Szczecinem (189 km).

Gmina Kaczory jest
  • bardzo pięknym
  • bardzo czystym
miejscem

Zapraszamy do podziwiania piękna okolicznej przyrody. Ponad 40% powierzchni terenów gminy to lasy,  jest również rezerwat przyrody Torfowisko Kaczory.

O Gminie Kaczory

Od wielu lat gmina kompleksowo wyposażona jest w podstawową infrastrukturę techniczną. Do wszystkich miejscowości doprowadzony jest gaz ziemny, woda, kanalizacja sanitarna oraz sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej. Od 1994 w Kaczorach funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która po modernizacji jest nowoczesnym obiektem, spełniającym europejskie standardy. Przez każde sołectwo przebiegają zmodernizowane drogi asfaltowe, chodniki i parkingi z kostki brukowej.

W każdej z 13 miejscowości wchodzących w skład gminy, mieszkańcy mają zapewnione komfortowe warunki do życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Najlepszym wyznacznikiem wysokiego standardu życia jest tu liczba ludności, która w ostatnich 26 latach powiększyła się o 43%. Tendencję tę najlepiej obrazują dane statystyczne – w 1990 r. gminę Kaczory zamieszkiwało 5469 osób , a w 2019 r. liczba mieszkańców wzrosła do 7813 osób.

Rozwój Gminy

CiągłyRozwój gminy

Gmina Kaczory jest laureatem konkursu Przyjazna Polska Programu promocji polskich samorządów.

Zdjęcia Gminy

GIMNAZJUM W KACZORACH

BASEN W KACZORACH

Zaplecze
  • Edukacyjne
  • Sportowe
  • Kulturowe
Gminy Kaczory

Edukacja dzieci i młodzieży prowadzona jest w nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach oświatowych w miejscowościach Kaczory, Dziembowo i Śmiłowo. Funkcjonują w nich trzy szkoły podstawowe Wszystkie placówki  posiadają biblioteki, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe oraz hale sportowe, na których organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego. W pobliżu  szkoły  w Kaczorach usytuowane są boisko wielofunkcyjne i pływalnia, gdzie dzieci i młodzież z całego terenu gminy uczą się pływać w ramach lekcji wf. Dumą gminy są także przedszkola, od 1990 r. dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Każda z siedmiu działających placówek posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty dla dzieci także popołudniami i w dni wolne. W ofercie wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych znajduje się nauka języka obcego i konsultacje z logopedą. W Kaczorach funkcjonuje prywatny żłobek, który zapewnia opiekę nad dziećmi do lat 3.

Infrastrukturę sportową w gminie stanowią trzy funkcjonalne hale sportowe usytuowane w Kaczorach, Śmiłowie i Dziembowie, trzy stadiony wyposażone w pełnowymiarowe boiska piłkarskie, trybuny, szatnie oraz boiska do gry w piłkę nożną, koszykową i siatkową, zlokalizowane w pozostałych dziewięciu sołectwach. Na ww. boiskach sportowe pasje realizują 4 kluby sportowe. W Dziembówku, Kaczorach i Prawomyślu mieszkańcy mogą korzystać z boisk do gry w piłkę plażową, a od 2015 r. w Kaczorach także z boiska wielofunkcyjnego. Prawdziwą sportową perełką gminy jest pływalnia „Relaks”, gdzie w cenie biletu mieszkańcy mają zapewniony dostęp do dwóch basenów, zjeżdżalni, jacuzzi i kompleksu saun. Na terenie pływalni znajduje się: grota solna, bar, siłownia i gabinet masażu. Wszystkie sołectwa wyposażone są w Wiejskie Domy Kultury z pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Są one miejscem działalności 10 kół gospodyń wiejskich. W okresie wakacji i ferii zimowych na salach wiejskich gromadzą się dzieci na zajęciach zorganizowanych  przez miejscowy samorząd i rady sołeckie. W bliskim sąsiedztwie boisk i sal wiejskich zlokalizowane są place zabaw i siłownie plenerowe, gdzie dzieci i ich rodzice aktywnie spędzają czas. Prężną działalność prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, w którym obecnie działa 13 kół zainteresowań, adresowanych do osób w różnym przedziale wiekowym. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają  gminna orkiestra dęta i zespół wokalny „Sonata”. W gminie funkcjonuje również biblioteka gminna z filią w Śmiłowie.

Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo

Opiekę medyczną w gminie zapewnia Przychodnia Lekarska w Kaczorach, a niezbędne leki dwie apteki usytuowane w jej pobliżu. Przychodnię Lekarską wspierają prywatni usługodawcy, oferujący usługi protetyczne, rehabilitację, opiekę pielęgniarską szkolną i rodzinną, opiekę nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. W Kaczorach znajduje się sklep zielarski, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, punkt weterynarii, poradnia dietetyczna, prywatny gabinet kardiologa i ortopedy. Szpital Powiatowy w Pile oddalony jest od Kaczor o 13 km (czas dojazdu – 20 min). W budynku przychodni mieszczą się dwa punkty konsultacyjno-informacyjne, które udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i dotkniętym przemocą w rodzinie. Co roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Starostem Pilskim organizowane są bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy. O bezpieczeństwo mieszkańców troszczą się członkowie pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, spośród których jednostka z Kaczor działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zdjęcia Gminy

OSP KACZORY

Przedsiębiorczość i wsparcie dla nowych firm

Gmina ma charakter rolniczy, ale główną osią zatrudnienia są lokalne przedsiębiorstwa. Działa tu 440 podmiotów działalności gospodarczej. Dzięki ich funkcjonowaniu wskaźnik bezrobocia na terenie gminy jest niski i wynosi 2,5%. Lokalny biznes kwitnie w gminie dzięki dobrej infrastrukturze oraz preferencyjnym warunkom oferowanym przez władze. Są to m.in. zwolnienia z podatków, opłaty za wodę i ścieki na poziomie odbiorów indywidualnych czy doradztwo w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego. Wiodącą rolę w gminie odgrywają następujące przedsiębiorstwa: Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie, Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o.  w Śmiłowie, Firma „Almar” w Kaczorach, Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o.,  Kaczory Veneer Sp. z o.o., Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak sp. j. w Kaczorach oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „Darpol” w Kaczorach.

Przyroda Gminy Kaczory

Skarbem gminy jest również przyroda – dzika, nieskażona, doskonale wkomponowana w polodowcowy krajobraz. Wiele cennych i rzadkich gatunków flory i fauny jest tu na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dobrze rozejrzeć się wokół. Największe ich skupisko występuje szczególnie w południowej i zachodniej części gminy – na tzw. obszarach specjalnej ochrony ptaków i siedlisk, należących do sieci NATURA 2000. Cała zachodnia i południowa część gminy, począwszy od Jez. Wapieńskiego na północy, dalej Pilsko, Jeziorki, Równopole, po Dziembówko na południu to krańce Puszczy Gwdy. Chroni się tu takie ptaki jak: lelek, lerka, dzięcioł czarny czy gągoł. Osobliwościami tego terenu są także: kania czarna, ruda, nurogęś, puchacz i rybołów. Ryby reprezentuje boleń.

W 1994 r. niedaleko Kaczor i jeziora Kopcze utworzono rezerwat „Torfowisko Kaczory”. Rezerwat zajmuje powierzchnię 32,77 ha, a ochroną objęto w nim dwa torfowiska przejściowe, bogate w zbiorowiska roślin bagiennych i torfowych. Największą jego osobliwością jest objęta ścisłą ochroną wierzba borówkolistna. Występują tu także: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy oraz liczne gatunki mszaków, m.in. mochwiak błotny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity i 14 gatunków torfowców.

 Bogactwem przyrodniczym cechują się również południowe krańce gminy – tereny nad Notecią, które są częścią trzech dużych obszarów NATURA 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Noteci (wg Dyrektywy Siedliskowej), Obszarów Specjalnej Ochrony – Nadnoteckie Łęgi oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (wg Dyrektywy Ptasiej). Są one ostoją rzadkich gatunków ptaków o randze europejskiej, takich jak: kania czarna, ruda, rybitwa czarna, derkacz, żuraw, bielik, zimorodek, gąsiorek czy podróżniczek. Bogaty jest tu również świat kaczek, który reprezentują: różeniec, cyraneczka, kaczki lęgowe, kolorowe płaskonose. Spacer doliną uatrakcyjnia śpiew świerszczaka, strumieniówki, dziwoni i słowika szarego. Najlepszymi porami roku do obserwacji ptaków na tym obszarze są: wiosna i jesień – czas migracji.

 Na terenie gminy jest także kilka pomników przyrody: lipa drobnolistna w Zelgniewie, dąb szypułkowy w Jeziorkach, dwa dęby szypułkowe w Śmiłowie, trzy dęby szypułkowe, lipa drobnolistna i jesion wyniosły w Rzadkowie, wiąz szypułkowy  i dwa dęby szypułkowe w Dziembowie, 150-letni klon koło Kaliny (Nadleśnictwo Kaczory) i 200-letni kasztanowiec w Brodnej.

 Malowniczy krajobraz to kolejny atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci na południu gminy. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Dolinę zamykają wzgórza morenowe, poprzecinane jarami. Czubatka to najwyższy szczyt Gór Morzewskich. Obcowanie z tutejszą naturą niewątpliwie koi nerwy, pozwala na chwile relaksu i zapomnienia. A miejscowe okazy cieszą oko nie tylko botaników, zootechników, ale także miłośników fotografii.

Na terenie gminy Kaczory występuje 11 jezior: Wapieńskie (128 ha, z czego 1/3 w gminie Kaczory), Kopcze (32,9 ha), Kleszczynek (29,2 ha), Bobrowe (22,9 ha), Czarne (12,95 ha), Proboszczowskie (8,5 ha), Jeziorki (7,2 ha), Brodna (5 ha), Jasieńskie (3,9 ha), Śmiłowskie (3,8 ha), Czarne (2,5 ha). Największym ciekiem wodnym jest Radecznica, która płynie wzdłuż wschodniej granicy gminy i wpada do jeziora Kopcze.

Zdjęcia Gminy

NATURA 2000

JEZIORO KOPCZE

DOLINA NOTECI

JEZIORO BOBROWE

Zdjęcia Gminy

KOŚCIÓŁ W DZIEMBOWIE

TURNIEJ WSI

Turystyka i wypoczynek

Gmina Kaczory jest dobrym miejscem do wypoczynku, a szczególnie turystyki aktywnej. Przez teren gminy przebiega  jeden szlak konny, trzy ścieżki rowerowe oraz kilka atrakcyjnych szlaków turystycznych.

ścieżka o nawierzchni bitumiczno-tłuczniowej o łącznej długości 6,368 km. Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr 1229P, koniec ścieżki przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Atutem ścieżki rowerowej Piła – Kaczory jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, co czyni ją komfortową i bezpieczną. Szlak jest także bardzo urokliwy z uwagi na długie odcinki leśne, widowiskowe (ale i wymagające kondycji) deniwelacje terenu oraz niecodzienne usytuowanie między drogą powiatową a linią kolejową Piła – Bydgoszcz.

ścieżka o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 3083,28 mb. Ścieżka rozpoczyna się na skrzyżowaniu Dziembowo-Chodzież-Kaczory, następnie wiedzie przez wieś Morzewo, wzdłuż drogi powiatowej do Kaczor, a  na ostatnim odcinku  w miejscowości Kaczory  wzdłuż ulicy Chodzieskiej. Ścieżka kończy swój bieg przy Pływalni „Relaks” w Kaczorach, gdzie zlokalizowany jest obiekt B&R ze stojakami na 24 rowery.

ścieżka o nawierzchni tłuczniowej o łącznej długości 3979,20 mb. Wiedzie przez tereny leśne częściowo po prawej, a częściowo  po lewej stronie drogi powiatowej z Kaczor do Śmiłowa.  Ścieżka umożliwia bezpieczny dojazd do Jez. Bobrowego i jez. Kopcze.

Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R – 1 – która docelowo prowadzi z Osieka nad Notecią do Kaliny (Piła). Na terenie gminy wiedzie przez następujące miejscowości: Byszewice, Rzadkowo, Kaczory. Na ostatnim odcinku łączy się z dydaktyczną ścieżką rowerową „Smok”

Transwielkopolska Trasa Rowerowa – na odcinku: Piła – Płotki – Zelgniewo . W Zelgniewie proponujemy odbić nieco z szlaku i zahaczyć o miejscowe jeziora: Kleszczynek i Wapieńskie. W centrum miejscowości koniecznie trzeba zobaczyć starą dzwonnicę z 1929 r., wybudowaną przez ewangelików, na której od 2009 r. widnieje tablica, poświęcona bohaterskim obrońcom ojczyzny, którzy I września stanęli do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim

Rowerowy szlak czerwony (PI – 7007 c) – odcinek Piła – Płotki – Zelgniewo i dalej przez Śmiardowo Krajeńskie do Górki Klasztornej k. Łobżenicy

Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „SMOK” – przez teren gminy przebiega fragment ścieżki. Wycieczka tym odcinkiem pozwala zaobserwować nietypowe zjawiska hydrologiczne takie jak: okresowy staw, łożysko okresowej rzeki i przyrodnicze, związane z funkcjonowaniem lasu (np. drzewostan dwupiętrowy)

Pieszy szlak niebieski (WK – 3515n) – Piła (dworzec PKP) – Płotki – Jeziorki – Kaczory. Długość całego szlaku 23 km. W Jeziorkach mijamy urokliwe jez. Jeziorki o pow. 7,2 ha. Akwen ten słynie z zasobnych ryb, dlatego warto na pieszą wyprawę zabrać ze sobą wędkę i w Jeziorkach zaplanować sobie postój. Wymaganą opłatę można uiścić na miejscu. Nieco dalej za jeziorem, jeszcze przed krajową 10, po lewej stronie – stara dzwonnica z czerwonej cegły, postawiona w 1912 r. przez p. Górala na pamiątkę wyświęcenia na księży jego dwóch braci. Ongiś wisiały na niej dwa dzwony – jeden zaginął podczas pierwszej, a następny w czasie drugiej wojny światowej. Znajdowała się tu również figurka Matki Boskiej z Jezusem, którą w 1939 r. Niemcy wrzucili w otchłań. Przed dzwonnicą stoi pomnik ku czci kaprala Piotra Konieczki – pierwszej ofiary II wojny światowej w Wielkopolsce, ufundowany przez wójta gminy z okazji 70 rocznicy wojny. Przy krajowej 10 można zatrzymać się na nocleg i obiad w Zajeździe „Flanka”

Pieszy szlak żółty (WK – 240 y) – Osiek nad Notecią – Białośliwie – Kaczory – Piła Kalina. Odcinek 1 : Kaczory – Kalina – Motylewo – Stobno. Odcinek 2: Osiek nad Notecią – Krostkowo – Białośliwie – Kaczory

Niebieski szlak konny o długości 8 km. Szlak rozpoczyna się  przy parkingu nad jez. Kopcze, następnie biegnie przez tereny leśne do miejscowości Jeziorki, a dalej przez las do Brodnej.

Gmina Kaczory jest
  • laureatem
  • zwycięzcą
wielu konkursów

hitregionylubuskie
hitregionylubuskie
SamorządowyLiderEdukacjilogo
gminaroku
hit2016
prgok
przyjaznapolska
seta
hit2015
liderrozwoju
fairplay
gminanamedal
terazpolska
hit
pilskip
przyjaznainwestorom
przyjaznisrodowisku
seta
przyjaznainwestorom
pieknawies
wodociagi