Ogłoszenie o XIV sesji


RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 12oo (piątek)

w sali narad Urzędu Gminy Kaczory

odbędzie się XIV sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Kowal

Porządek XIV sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  – przewodniczących Komisji,
  – Wójta.
 4. Informacja przedstawiciela Zarządu Zlewni Noteć w Bydgoszczy w sprawie zalania łąk nadnoteckich na terenie Gminy Kaczory przez wylew rzeki Noteć.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – rejon ulicy Łącznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaczory.
 8. Informacja dyrektora Przedszkola w Morzewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzewie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Zakończenie.