Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Gmina Kaczory opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2016 r. PGN to dokument strategiczny, w którym zawarte zostały działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy Kaczory w latach 2014-2020, przyczyniające się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrożenia planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy, mieszkańców i podmiotów, działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich m.in. na: termomodernizację budynków, modernizację instalacji, wymianę urządzeń na energooszczędne, budowę obiektów pasywnych lub energooszczędnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizację elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.