Pomoc materialna dla uczniów


Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Wniosek o przyznanie stypendium można będzie pobrać w szkołach podstawowych lub w gimnazjum wraz z rozpoczęciem się roku szkolnego. Wnioski należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego w szkole podstawowej dla uczniów odpowiednich szkół podstawowych oraz w sekretariacie gimnazjum, dla uczniów tego gimnazjum i uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaczorach do dnia 15 października 2014 roku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przeznaczone może być na przybory szkolne i edukacyjne, które wiążą się z procesem edukacyjnym ucznia.

Patrycja Karkut