Radni powiedzieli tak Wójtowi Gminy Kaczory


Podczas piątkowej sesji ( 26.03. 2010 r.) radni nie mieli żadnej wątpliwości – jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Kaczory absolutorium. Prowadzoną przez niego działalność finansową w minionym roku ocenili pozytywnie, nie szczędząc podziękowań  za zrealizowane w minionym roku inwestycje. W podjęciu decyzji radnym pomogły wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, z którego wynikało, że pieniądze z gminnej kasy zostały rozdysponowane rozsądnie. Z własnych środków, bez pomocy Unii udało się zrealizować wszystkie priorytetowe dla gminy inwestycje (rozbudowa szkoły w Dziembowie,  przebudowa dróg w gminie, zakup samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Dziembowie). Podczas dyskusji radni gratulowali wójtowi odważnych kroków w dobie światowego kryzysu. W podzięce za dotychczasową pracę na ręce wójta  gminy Brunona Wolskiego złożyli kwiaty.

Oprócz absolutorium radni tego dnia  podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina. Określili  wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. W końcowej części sesji ustalili również zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych.