Rusza Kwalifikacja Wojskowa w 2014 roku


Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

§ mężczyzn urodzonych w 1995 roku;

§ mężczyzn urodzonych w latach 1990-1994, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

§ kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

§ osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Uprzejmie informujemy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie pilskim przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 03 marca do dnia 18 kwietnia.

Powiatowa Komisja Lekarska w Pile będzie pracowała w budynku przy Al. Wojska Polskiego nr 43 ( w którym mieści się również siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia).

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej osoby podlegające wstawiennictwu z Gminy Kaczory będą wezwane w dniach :

– od 25 marca do 26 marca 2014 r.

– w dniu 17 kwietnia kobiety

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty :

· dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

· aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm bez nakrycia głowy,

· zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwa jej ukończenia,

· posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokona powiatowa komisja lekarska. Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wchodzących w skład komisji, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z wymienionych kategorii zdrowia : „A”, „B”, „D” i „E”.

Kwalifikacja Wojskowa umożliwia również spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień i podczas indywidualnej rozmowy zainteresowany, może pozyskać szereg informacji na temat różnych form służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Kaczorach, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Wszystkie inne informacje dotyczące Kwalifikacji Wojskowej można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach ul. Dworcowa 22.

Inspektor ds. wojskowych
Józef Kowalski