Stypendia dla studentów Gminy Kaczory


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kaczory mieszkańcy naszej gminy zameldowani na pobyt stały, będący studentami i doktorantami wyższych szkół publicznych i niepublicznych, kształcący się w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych mogą ubiegać się o pomoc materialną – stypendium. Pomoc materialna może być przyznana studentom, których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2014 jest to kwota 1680 zł.).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Kaczorach, pokój nr 12.

Stypendium może być przyznane studentowi jeden raz w semestrze. Stypendium nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru) oraz urlopu dziekańskiego.

Wójt Gminy Kaczory może przyznać pomoc materialną w formie stypendium doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich.

Zdzisława Kępczyńska
dyrektor GZEASiP w Kaczorach