Stypendia szkolne


Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego.

Od pierwszego do piętnastego września (i do piętnastego października w przypadku słuchaczy kolegiów) można starać się o stypendia szkolne na terenie Gminy Kaczory.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – w zależności od otrzymanych środków.

Wnioski uczniów uczących się w szkołach podstawowych oraz w publicznych gimnazjach należy składać w szkołach, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w sekretariacie gimnazjum w Kaczorach.

Wnioski mogą składać: rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego opiekunowie prawni.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – obecna kwota dochodu na jednego członka rodziny wynosi netto 456zł.

Stypendia szkolne przysługują: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.