Trwa budowa ścieżek rowerowych


Przy drogach powiatowych w gminie Kaczory powstają dwie ścieżki rowerowe o łącznej długości 7,062 km. Inwestycję realizuje samorząd gminy Kaczory przy wsparciu środków unijnych. Drogi dla rowerów połączą centrum Kaczor z dwoma innymi miejscowościami gminy i ułatwią komunikację niezmotoryzowaną. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji CO2 i poprawy stanu środowiska  a także zwiększenia atrakcyjności podróżowania środkami komunikacji publicznej.

Zadanie realizowane jest przy drogach powiatowych  z Morzewa do Kaczor i z Kaczor do Śmiłowa. Przy drodze powiatowej z Morzewa do Kaczor budowana jest  ścieżka o długości 3,083 km, która będzie wiodła od skrzyżowania Dziembowo-Chodzież-Kaczory przez wieś Morzewo, a następnie wzdłuż drogi powiatowej do Kaczor. Przebieg drugiej budowanej ścieżki o długości 3, 979 zlokalizowany będzie częściowo po prawej, a następnie po lewej stronie drogi powiatowej z Kaczor do  Śmiłowa.  W ramach zadania oprócz ścieżek rowerowych wybudowane zostaną 4 zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi (w Rzadkowie, w Dziembowie przy szkole, w Kaczorach na ul. Chodzieskiej przy markecie Dino oraz na wysokości działki 250/3). Na ul. Chodzieskiej w okolicy gminnego basenu zlokalizowany zostanie obiekt B&R ze stojakami na 24 rowery. Wykonawca inwestycji – Team – Bud Wojciech Maciaszczyk z Piły, zobowiązał się wykonać zadanie za kwotę 2 529 189,42 zł, z czego 1 665 096,31 zł. dofinansowane zostanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 3: Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska   3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.