Wójt Gminy Kaczory ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Kaczory


WÓJT GMINY KACZORY OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Stanowisko Informatyka
w Urzędzie Gminy Kaczory

 Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) wykształcenie minimum średnie,
7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. Umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata (wymagania dodatkowe):
1) doświadczenie w tworzeniu grafiki komputerowej i w obsłudze programów informatycznych,
2) odpowiedzialność, samodzielność, bezstronność, komunikatywność,
3) znajomość przepisów ustaw:
a) kodeks postępowania administracyjnego
b) o pracownikach samorządowych
c) o samorządzie gminnym,
4) zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
5) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
6) wykształcenie techniczne
7) operatywność w realizacji powierzonych zadań,
8) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Administrowanie lokalną siecią komputerową.
2) Rozwiązywanie problemów programowych pojawiających się w czasie eksploatacji.
3) Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
4) Aktualizowanie stron internetowych Urzędu Gminy.
5) Tworzenie grafiki do promocji wydarzeń gminnych.
6) Koordynowanie przesyłania zbiorów danych.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz skanerem i kserokopiarką,
2) oprogramowanie: Windows, pakiet MS Office oraz inne niezbędne programy,
3) środki łączności: telefon stacjonarny, dostęp do sieci internet.
5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6% (z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych).

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopia świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
5) odpis dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie zatrudnienia na ww. stanowisku,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko informatyka, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kaczory.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.

Kaczory,  6.07.2018 r.

W Ó J T

  mgr Brunon Wolski

Bezpośredni link do ogłoszenia.