Wójt gminy Kaczory podpisał Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji


15 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu doszło do oficjalnego podpisania Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI). Sygnatariuszami dokumentu byli: marszałek województwa  Marek  Woźniak, prezydent miasta Piły Piotr Głowski, wójt gminy Kaczory Brunon Wolski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin: Wysoka, Krajenka, Szydłowo, Trzcianka i Ujście.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji terytorialnej interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła  i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI wynosi 27 044 252 euro, w tym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 23 988 252,00 euro,
a z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3 056 000,00 euro. W północnej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Piła (lider OSI), Gmina Kaczory, Gmina Krajenka, Gmina Szydłowo, Gmina Trzcianka, Gmina Ujście oraz Gmina Wysoka.

W ramach Pilskiego OSI wsparcie zostanie udzielone w następujących obszarach:

• Europejski Fundusz Społeczny:

– Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – 169 878,05 euro;

– Działanie 7.1. Aktywna integracja – 1 190 518,29 euro;

– Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne – 1 052 439,76 euro;

– Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – 643 163,90 euro.

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

– Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym – 3 515 045 euro;

– Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – 10 946 054 euro;

– Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – 867 439 euro;

– Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa – 390 315 euro;

– Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – 439 024 euro;

– Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych – 6 431 838 euro;

– Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 1 398 537 euro.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych, działaniami na rzecz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.