Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich


Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

 

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 

Zapraszamy do udziału w programie ”Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – finansowanym ze środków UE programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie można otrzymać na sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie konkursu oraz złożenie następujących dokumentów:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia szkoły podstawowej lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej

2) deklaracja udziału w programie

3) zgoda RODO.

Dokumenty należy składać w terminie do 29.10.2021 r. do godziny 14.00:

1) w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 64-810 Kaczory, pokój nr 8

2) w sekretariatach szkół podstawowych na terenie gminy Kaczory – dotyczy uczniów tych szkół.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Informacji o programie można również uzyskać w Urzędzie Gminy Kaczory Karina Jaśniak, pok. nr 8  lub pod nr tel. 663 222 172.