Wybory do Izb Rolniczych


Dnia 31 maja 2015 r. w godzinach od 800 do 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach przy ul. Pilskiej odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich tajnych wyborach na 4-letnią kadencję.

Okręgiem wyborczym jest Gmina Kaczory.

Z gminy Kaczory wybieranych jest dwóch delegatów.

Do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie pilskim, w okręgu wyborczym Nr 133 obejmującym obszar gminy Kaczory zarejestrowani zostali:

1. Jan Radka zam. Kaczory

2. Paweł Wełnic zam. Równopole

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby, a są nimi z mocy prawa:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Wybory zostaną przeprowadzone przez Komisję Wyborczą w składzie:

Marlena Wełnic – Przewodniczący

Małgorzata Śliwińska – Z-ca Przewodniczącego

Elżbieta Ciechanowska – Sekretarz

Maria Porzecka – Członek

Krzysztof Hutek – Członek