XXVIII sesja Rady Gminy


W dniu 26 lutego 2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach o godz. 1200odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Kaczory, w której uczestniczyli: wójt gminy, skarbnik gminy, radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy i jednostek organizacyjnych gminy, Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Obrady rozpoczęto od wprowadzenia zmiany w porządku XXVIII sesji, do którego jednogłośnie dodano sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. W/w sprawozdanie, z upoważnienia Wójta Gminy szczegółowo przedstawiła Pani Zdzisława Kępczyńska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach.

Zgodnie z porządkiem sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. – zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 152.502 tys. zł. Podobnie jak w 2009 r., podjęli także uchwałę w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Praworządności i Budżetu.

W trakcie obrad Radni jednogłośnie upoważnili Wójta Gminy do prowadzenia rozmów oraz negocjacji z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie wykupu pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Gminy.

Pan Piotr Jankowski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach zaprezentował informację nt. bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory. Szczegółowo omówił poszczególne kategorie przestępstw w rozbiciu na poszczególne miejscowości gminy Kaczory. Poinformował także, że w minionym roku w Posterunku Policji w Kaczorach przeprowadzono łącznie 91 dochodzeń, w których stwierdzono 155 czynów, a ogólna wykrywalność w 2009 r. wynosiła 91,86%.

  Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski podczas swojej informacji z działalności w okresie międzysesyjnym ocenił pozytywnie pracę Posterunku Policji w Kaczorach w 2009 r. i podziękował Panu P. Jankowskiemu oraz wszystkim jego funkcjonariuszom za dotychczasową działalność.

Na zakończenie wójt odpowiedział na zgłoszone przez radnych wnioski.