Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Kaczory z dnia 11 października 2021 r.n w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022